วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558

ขอเชิญร่วมโครงการต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งเต้านม เฉลิมพระเกียรติ ฯ เพื่อได้รับความรู้ในการเฝ้าระวังการเกิดเซลล์เนื้อร้ายในระยะเริ่มต้นและลดอัตราการเกิดโรคระยะลุกลาม

 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์
ทหารเรือ ขอเชิญชวนกำลังพลเข้าร่วมโครงการต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งเต้านม เฉลิมพระเกียรติ ฯ ณ บริเวณห้องโถงชั้นล่าง อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น. โดยมี พลเรือโท พันเลิศ แกล้วทนงค์ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิด ฯ
       กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จัดโครงการต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งเต้านม เฉลิมพระเกียรติ ฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคอันตรายของมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งเต้านม รวมทั้งสามารถเฝ้าระวังและป้องกันความรุนแรงของโรคที่อาจตรวจพบในระยะลุกลาม สังเกตอาการที่ผิดปกติของตนเอง และเข้าร่วมตรวจคัดกรอง ฯ ให้แก่กำลังพลกองทัพเรือ ภายในงานจัดให้มีการบรรยายเรื่อง "มะเร็งลำไส้ใหญ่ รู้ไว้ป้องกันได้" บรรยายโดย นาวาเอก ต้น คงเป็นสุข, เรื่อง "มะเร็งเต้านม รู้ไว้ป้องกันได้" บรรยายโดย นาวาเอก วิทู กลิ่นอวย และโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดย นาวาโทหญิง สุภัทรา แก้วเกรียงไกร นอกจากนี้ มีการจัดนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ และบริการตรวจเช็คสุขภาพ คัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งเต้านมเบื้องต้น พร้อมกับรับนัดส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ ในครั้งนี้ด้วย (ที่มา : พร.)