วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558

กรมประมง เชิญชวนติดตั้งระบบ VMS บนเรือประมง หนุนแก้ปัญหาการประมง IUU

จากการที่ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปได้ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม หรือการประมง IUU ซึ่งประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว เพื่อลดผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดอุปสรรคทางการค้า และส่งผลกระทบต่อรายได้และเศรษฐกิจของไทยในอนาคต
         ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทำประมง IUU เป็นประเด็นเร่งด่วน โดยได้มอบหมายให้กรมประมงเป็นหน่วยงานหลักในจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหา การทำประมง IUU ของไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานที่ชัดเจนให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับบูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
         การจัดทำระบบติดตามตำแหน่งเรือ (Vessel Monitoring System : VMS) โดยใช้ระบบดาวเทียม เป็นอีกหนึ่งในแผนปฏิบัติการที่กรมประมงกำลังเร่งดำเนินการเพื่อให้สอดคล้อง กับมาตรฐานสากล และเป็นไปตามหลักการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรทางทะเลรวมถึงเป็นการป้องกัน ปราบปรามผู้กระทำผิด ควบคุมไม่ให้มีการประมงผิดกฎหมาย และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการทำประมง IUU อีกด้วย โดยในระยะแรกได้ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการเรือประมงขนาดใหญ่ที่ชักธงไทย ของไทยติดตั้งอุปกรณ์ VMS ภายใต้ความสมัครใจและรายงานตำแหน่งเรือมายังศูนย์ควบคุม VMS กรมประมง โดยมีจำนวนเรือเป้าหมายรวมประมาณ ๕๙ ลำ ซึ่งกำหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ปัจจุบันสามารถดำเนินการได้แล้วกว่า ๔๕ ลำ สำหรับในระยะต่อไปจะมีการกำหนดให้เรือประมงติดตั้ง VMS ภายใต้พระราชบัญญัติการประมงฉบับใหม่ ของกรมประมง และ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ของกรมเจ้าท่า ในเรือจำนวน ๒ กลุ่ม ประกอบด้วย
           ๑. เรือประมงขนาดตั้งแต่ ๖๐ ตันกรอสส์ขึ้นไป ให้ดำเนินการติดตั้ง VMS ภายใต้กฎหมายของกรมเจ้าท่า ซึ่งมีจำนวนเรือเป้าหมาย ๒,๐๗๐ ลำ ซึ่งขณะนี้กรมเจ้าท่าเตรียมที่จะออกกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ เพื่อใช้บังคับกับเรือประมงและเรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็นที่มีขนาดตั้งแต่ ๖๐ ตันกรอสส์ขึ้นไปต้องติดตั้ง VMS ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
           ๒. เรือประมงขนาด ๓๐ - ๖๐ ตันกรอสส์ให้ดำเนินการติดตั้ง VMS ภายใต้กฎหมายกรมประมง ซึ่งมีจำนวนเรือเป้าหมายประมาณ ๔,๒๔๐ ลำ หลังจาก พระราชบัญญัติ การประมงฉบับใหม่มีผลบังคับใช้
           ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฏระเบียบดังกล่าวข้างต้น กรมประมงจึงขอเชิญชวนให้เจ้าของเรือประมงเร่งติดตั้งอุปกรณ์ VMS ทั้งนี้ กรมประมงและกรมเจ้าท่าจะมีการประกาศมาตรฐานกลางของอุปกรณ์ VMS ที่เจ้าของเรือจะสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดต่อไป โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๑ ๓๑๓๒, ๐ ๒๕๕๘ ๐๒๐๙ หรือ อีเมลล์ vms_staff@hotmail.com (ที่มา : กรมประมง)