วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558

กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด มอบบ้านในโครงการ “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ”

วันนี้ (๒ ธันวาคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือโท ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีมอบบ้านในโครงการสร้างบ้าน “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมอบให้กับ เด็กหญิง ยลรดี ธรรมเสถียร นักเรียนที่เรียนดีและมีความประพฤติดี แต่ยังขาดที่พักอาศัย ณ บ้านจันทเขลม ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชกูฎ จังหวัดจันทบุรี(ที่มา : กปช.จต.)