วันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ทัพเรือภาคที่ ๑ ประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจในการตรวจเรือประมงในจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ไม่เป็นไปตามกฎและข้อกำหนด IUU

วันนี้ (๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๓.๓๐ น. นาวาเอก สำเริง จันทร์โส รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ /รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ เป็นหัวหน้าชุดในการประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจในการตรวจเรือประมง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กองกำกับการ ๔ กองบังคับการตำรวจน้ำ, สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม, หน่วยสืบสวนปราบปรามสมุทรสงคราม กรมศุลกากร,ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลอ่าวไทยตอนใน สมุทรปราการ, ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒ สมุทรสาคร, สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม, สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม, สำนักงาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ไม่เป็นไปตามกฎและข้อกำหนด IUU ณ ท่าเทียบเรือประมงจังหวัดสมุทรสงคราม
         ตามที่ EU หรือสหภาพยุโรป ได้ออกข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำประมงเพื่อให้ปลาที่นำไปขายในสหภาพ ยุโรป ถูกจับโดยกระบวนการที่ถูกต้อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing : Illegal ผิดกฎหมาย Unreported ขาดการรายงาน Unregulated ไร้การควบคุม) ทั้งนี้ เพื่อป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมงผิดกฎหมาย โดยเห็นว่าการค้าสินค้าประมงที่ผิดกฎหมายเป็นการค้าที่ไม่เป็นธรรม มุ่งเน้นที่จะลดปริมาณการลักลอบจับสัตว์น้ำผิดกฎหมาย ในน่านน้ำต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ และ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน สำหรับประเทศไทยปัจจุบันมีการป้องกันการทำประมงแบบ IUU ดังนี้
         - มีกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการประมง เช่น พระราชบัญญัติประมง ประกาศกระทรวงเกษตรฯ ประกาศจังหวัด เป็นต้น
         - มีการจดทะเบียนเรือ การออกใบอนุญาตใช้เรือ การออกอาชญาบัตร การออกใบอนุญาตผู้ประกอบการด้านการประมง (ใบ อ.๖)
         - มีการป้องกัน ตรวจตราเฝ้าระวังผู้กระทำผิดกฎหมายประมง
         - มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง และตรวจตราเฝ้าระวัง ผู้กระทำผิดกฎหมาย
          สิ่งที่เรือประมงต้องปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ IUU ได้แก่ มีทะเบียนเรือไทย/ใบอนุญาตใช้เรือ, มีอาชญาบัตร หรือใบอนุญาต อ.๖, ทำการประมงตามที่กฎหมายกำหนด และรายงานการทำการประมงโดยสมุดบันทึกทำการประมง (ที่มา : ทรภ.๑ และกรมประมง)