วันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สามสมอสมาคม จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗

วันนี้ (๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และนายกสมาคมสามสมอสมาคม เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องเกียรตินาวี ราชนาวีสโมสร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
         สามสมอสมาคม จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของสมาคมในรอบปี ที่ผ่านมา รับรองงบดุล และการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารของสมาคมชุดใหม่ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับสามสมอสมาคม
         ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนนายเรือที่ยังมิได้เป็นสมาชิกสามสมอสมาคม และประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิก สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามสมอสมาคมได้ ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีนี้ โดยมีค่าใช้จ่าย จำนวน ๔๐๐ บาท และรูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (ที่มา : สามสมอสมาคม)