วันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

๖ พฤษภาคม กรมประมง เปิดใช้ระบบควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง พร้อมกัน ๒๘ ศูนย์ ใน ๒๒ จังหวัดชายทะเล

วันนี้ (๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘) กรมประมง ทดลองใช้ระบบควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง (Port in - Port out) พร้อมกันทั้งหมด ๒๘ ศูนย์ ใน ๒๒ จังหวัดชายทะเล พร้อมขอความร่วมมือแพปลา ท่าเทียบเรือ และเรือประมง ขนาด ๓๐ ตันกรอสขึ้นไป นำเรือเข้าสู่ระบบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้ โดยก่อนจะออกไปทำการประมงและกลับเข้าเทียบท่า ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกของเรือประมงที่กำหนด เพื่อให้มีการรายงานข้อมูลการทำประมง รวมถึงแรงงานบนเรือประมง อาทิ ทะเบียนเรือ เครื่องมือทำการประมง ใบอนุญาตทำการประมง ผลจับสัตว์น้ำจากสมุดบันทึกการทำประมง (logbook) ตลอดจนบุคคลทำการประมงประจำเรือ (กัปตัน เจ้าของเรือ แรงงานบนเรือ) โดยจะต้องแจ้งก่อนเรือเข้า - ออก ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง และข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ ที่เรือประมงแจ้งจะถูกนำไปใช้ตรวจสอบย้อนกลับ ซึ่งถือเป็นการสร้างกฎกติกาใหม่ภายใต้ระบบสากล ให้ชาวประมงถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ต้องดำเนินการ โดยเฉพาะเมื่อพระราชบัญญัติการประมงฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ในช่วงปลายเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘ จึงชี้ให้เห็นว่า ระบบ Port in - Port out สามารถควบคุมการทำประมงไม่ให้เป็น IUU ได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยข้อกำหนดที่เรือและเครื่องมือต้องถูกต้องมีใบอนุญาตทำประมง มีการใช้แรงงานที่ถูกต้อง มีสัญญาจ้าง ถือเป็นการควบคุมกำกับของหน่วยงานรัฐที่เบ็ดเสร็จ ที่จะแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องประมง IUU และการค้ามนุษย์ในภาคแรงงานประมง (ที่มา : กรมประมง)