วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พิธีปิดการอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย รุ่นที่ ๒๔

วันนี้ (๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) เวลา ๑๑.๓๐ น. พลเรือเอก ชุมพล วงศ์เวคิน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย รุ่นที่ ๓๔ ณ ห้องบรรยายรวม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
         หลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทยที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ พระราชทานยศนายทหารชั้นนายพลของ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมราชองครักษ์ กองบัญชาการทหารสูงสุด และเหล่าทัพ อบรมระหว่างวันที่ ๒๗ ตุลาคม - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายทหารชั้นนายพลรับทราบและเข้าใจนโยบาย แนวความคิดในการปฏิบัติงาน หลักนิยม ภารกิจ ขีดความสามารถและบทบาทของกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทัพ, เพื่อรับทราบสถานการณ์และนโยบายด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ทหาร รวมถึงการเป็นนักบริหารที่มีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติตนในฐานะนายทหารชั้นนายพลได้อย่างเหมาะสม (ที่มา : กพ.ทร.)