วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การประชุมนายทหารกิจการพลเรือนและนายทหารประชาสัมพันธ์ของหน่วย และการประชุมเตรียมการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ

วันนี้ (๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นประธานในการประชุมนายทหารกิจการพลเรือนและนายทหารประชา-สัมพันธ์ของหน่วย และการประชุมเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ณ ห้องหรรษานาวี อาคารราชนาวีสโมสร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
         การประชุมดังกล่าว มี ๔ ระเบียบวาระการประชุม โดยระเบียบวาระที่ ๒ - ๓ จะมีการชี้แจงแผนงานต่าง ๆ ได้แก่ ด้านกิจการพลเรือน, ด้านการประชุมสัมพันธ์ และงบประมาณด้านกิจการพลเรือน พร้อมทั้งชี้แจงปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องของการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และระเบียบวาระที่ ๔ จะเป็นการพิจารณาแนวทางการประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยของกองทัพเรือ และช่วงบ่าย ในวันเดียวกัน เป็นการประชุมเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จะมีการชี้แจงแผนการปฏิบัติของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และการแถลงแผนแม่บทบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพเรือ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยต่าง ๆ ชี้แจงความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของศูนย์ (ที่มา : กพร.ทร.)