วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เชิญชวนเข้าร่วมประกวดการเขียนบทความ "ก้าวต่อไปของกองทัพเรือในประชาคมอาเชียน"

 ราชนาวิกสภา จัดให้มีการประกวดการเขียนบทความเพื่อรับรางวัลของราชนาวิกสภาในหัวข้อ เรื่อง "ก้าวต่อไปของกองทัพเรือในประชาคมอาเชียน" ทั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือได้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดนักเขียนหน้าใหม่ประดับวงการอันส่งผลให้ บทความที่นำลงตีพิมพ์ในนิตยสารนาวิกศาสตร์มีคุณภาพและน่าอ่านมากยิ่งขึ้น โดยมีรางวัลการประกวดบทความ จำนวน ๓ รางวัล จำนวน ๓ รางวัล ได้แก่ รางวัลที่ ๑ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลที่ ๒ เงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลที่ ๓ เงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
        การส่งบทความ ให้ส่งต้นฉบับบทความเป็นเอกสาร และไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์บนแผ่นซีดีรอมจำนวนอย่างละ ๑ ชุด พร้อมทั้งระบุชื่อ ตำแหน่ง สังกัด หรือที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้เขียนบทความ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สามารถส่งบทความได้โดยตรงหรือโดยทางไปรษณีย์ที่ กองบรรณาธิการนิตยสารนาวิกศาสตร์ สำนักงานราชนาวิกสภา ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ การส่งทางไปรษณีย์จะพิจารณารับบทความตามวันที่ประทับบนตราไปรษณีย์
         สำหรับเนื้อหาบทความเป็นการนำเสนอความรู้ ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่มีความถูกต้อง ชัดเจน น่าเชื่อถือได้ ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่มีเหตุมีผล มีความคิดสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ บทความจะต้องประกอบด้วยโครงเรื่อง ๓ ส่วนใหญ่ ๆ คือ คำนำ หรือบทนำ หรือความนำ, เนื้อเรื่อง และบทสรุป พร้อมทั้งการอ้างอิง และมีความยาวไม่น้อยกว่า ๕ หน้า แต่ไม่เกิน ๘ หน้า ซึ่งไม่นับรูปภาพ, แผนภูมิ หรือตาราง โดยพิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด ขนาดหน้ากระดาษชนิด เอ ๔ เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษด้านบน ๑ นิ้ว ด้านซ้ายเหนือกั้นหน้า ๑.๕ นิ้ว ด้านขวาหรือกั้นหลัง ๐.๗๕ นิ้ว โดยใช้รูปแบบตัวอักษรหรือฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ พอยท์ ทั้งอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีจำนวนหน้าละประมาณ ๔๐ บรรทัด
         ขอเชิญชวนข้าราชการเข้าร่วมประกวดการเขียนบทความ หัวข้อ "ก้าวต่อไปของกองทัพเรือในประชาคมอาเชียน" กำหนดส่งบทความ ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ทางเว็บไซต์ www.rtni.org สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๗๒ หรือ ๐๘๙ ๒๔๒๙ ๒๙๓๑ ในเวลาราชการ (ที่มา : รนภ.)