วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

กรมกำลังพลทหารเรือ จัดเจ้าหน้าที่ไปแจกจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในพื้นที่ภาคตะวันออก


กรมกำลังพลทหารเรือ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ตั้งแต่ชั้น ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) - เหรียญทองช้างเผือก (ร.ท.ช.) และ เหรียญจักรมาลา (ร.จ.ม.) ประจำปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ จากสำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งสามารถแจกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่ละปี ดังนั้น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สามารถติดต่อขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วยตนเองได้ที่ กองเสมียนตรา กรมกำลังพลทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ถึง ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
        ทั้งนี้ กรมกำลังพลทหารเรือ ได้จัดเจ้าหน้าที่ไปแจกจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในพื้นที่ภาคตะวันออก ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ถึง ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และพื้นที่ภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ถึง ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ จึงของดการแจกจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ กรมกำลังพลทหารเรือ ในช่วงดังกล่าว
        ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นรายบุคคล ได้จากระบบสนับสนุนข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกองทัพเรือ (ระบบ HRMISS) หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองเสมียนตรา กรมกำลังพลทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๘๑๕๙ กรณีที่เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตราใดมีการแจกจ่ายหมดแล้ว จะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ กรมกำลังพลทหารเรือ ในหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ http://info.navy.mi.th/person ต่อไป
(ที่มา : กพ.ทร.)