วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555

กพ.ทร. จัดประชุมสัมมนาผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการ

กรมกำลังพลทหารเรือ จัดประชุมสัมมนาผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ภาคใต้ และพื้นที่ภาคตะวันออก
กรมกำลังพลทหารเรือ กำหนดจัดการประชุมสัมมนาผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และการดำเนินการขอรับสิทธิกำลังพล ให้แก่ผู้ที่สังกัดหน่วยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคใต้ ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ อาคารนันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
         สำหรับผู้ที่สังกัดหน่วยในพื้นที่ภาคตะวันออก จะจัดในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ชลบุรี
จึงขอแจ้งให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ฯ เข้าร่วมประชุมสัมมนาและดำเนินการขอรับสิทธิกำลังพล พร้อมทั้งนำเอกสารหลักฐานการขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ เพื่อมอบให้เจ้าหน้าที่ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองทะเบียนพล กรมกำลังพลทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๖๗๙ หรือดูได้ที่ http://www.navy.mi.th/person
(ที่มา : กพ.ทร.)