วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สอ.กฝร. ให้ทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

         สหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด (สอ.กฝร.) จะมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กฝร.กร. เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาของบุตรสมาชิก โดยมีทุนประเภทส่งเสริมการศึกษาและทุนประเภทเรียนด
ี        สมาชิกผู้ขอรับทุนให้บุตรสามารถสมัครขอรับทุนให้กับบุตรได้ทั้ง ๒ ประเภท ประเภทละ ๑ ทุน กรณีที่ขอรับทุนทั้ง ๒ ประเภท ให้กับบุตรคนเดียวกัน หากบุตรคนนั้นได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนทั้ง ๒ ประเภท สหกรณ์ ฯ จะให้ได้รับทุนที่สูงกว่าเพียงประเภทเดียว สำหรับสมาชิกที่ขอรับทุนประเภททุนส่งเสริมการศึกษา ต้องไม่เคยได้รับทุนประเภททุนส่งเสริมการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ ให้กับบุตรคนใดคนหนึ่งมาก่อน
          สมาชิกที่มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุตร ให้ยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์ม แต่ละประเภททุนการศึกษาเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าแผนก หรือเทียบเท่าขึ้นไปให้การรับรอง ส่งถึง สอ.กฝร. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ (ที่มา : สอ.กฝร.)