วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555

สอ.นย.มอบทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิก

สอ.นย.มอบทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี ๒๕๕๕
         กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ กำหนดสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็นนาวาโทและนาวาตรี ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. โดยมีอัตราที่เปิดสอบ นาวาโท จำนวน ๙ อัตรา และนาวาตรี จำนวน ๑๑ อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้เสนอใบสมัครสอบตามลำดับชั้นจนถึงระดับหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ (หน่วยต้นสังกัด) เพื่อรับรองคุณสมบัติ ส่งถึงกรมอิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ หากดำเนินการไม่ทันในเวลาที่กำหนดสามารถแจ้งรายชื่อและตำแหน่งอัตราที่สมัครสอบ พร้อมทั้งรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครให้ทราบล่วงหน้าทางข่าวราชนาวี ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ เช่นกัน ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถดาวน์โหลดแบบรายงานขอสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ ของ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ http://info.navy.mi.th/Elecinfo/ หัวข้อข่าวประกาศ (ที่มา : อล.ทร.)