วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558

กองทัพเรือ ขอเชิญเที่ยวชมพระราชวังเดิมสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม เป็นองค์กรที่เข้ามาบูรณะโบราณสถานที่อยู่ภายในพระราชวังเดิม (พระราชวังกรุงธนบุรี) และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าเที่ยวชมและศึกษาหาความรู้ประวัติศาสตร์ ชมศิลปะสถาปัตยกรรม
พระราชวังเดิม นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าแห่งหนึ่งของชาติ เปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๑.๓๐ น. และ ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.
ผู้ที่มีความสนใจเข้าชมโบราณสถาน ต้องเข้าชมเป็นหมู่คณะ และได้รับอนุญาตจากกองทัพเรือ โดยส่งจดหมายขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ สอบถามรายละเอียดการเข้าชมได้ที่ มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือ ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๑๗ และ ๐ ๒๔๖๖ ๙๓๕๕ หรือดูได้ที่ www.wangdermpalace.org หรือที่ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ๒๐๐ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๘๒๑ และ ๐ ๒๔๗๕ ๔๔๔๕ (ที่มา : กพร.ทร.)