วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558

กองทัพเรือ ทำการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระหว่าง ๖ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

กองทัพเรือ จะทำการเรียกพลนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน และนายทหารประทวนกองหนุน พรรคนาวิน สังกัดกองเรือยุทธการ เพื่อฝึกวิชาทหารประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ กองการฝึก กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กำหนดรายงานตัวในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ อาคารกองวิชาการเรือและเดินเรือ กองการฝึก กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
         ขอเชิญผู้ที่ได้รับคำสั่งเรียกพล หรือหมายเรียกพล เดินทางไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมกำลังพลทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๗๖ และ ๐ ๒๔๖๕ ๐๐๑๒ (ที่มา : กพ.ทร.)