วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558

ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมแถลงผลงานของรัฐบาลรอบ ๖ เดือน

วันนี้ (๒๒ เมษายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมแถลงผลงานของรัฐบาลรอบ ๖ เดือน ณ ห้องหลักเมือง ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร โดย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในการแถลงผลงาน ฯ และมี ผู้บัญชาการสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ เข้าร่วมการแถลงผลงาน ฯ
         การแถลงผลงานของรัฐบาลในส่วนของกระทรวงกลาโหมรอบ ๖ เดือน ในครั้งนี้ มุ่งเน้นการนำเสนอผลงานสำคัญที่สามารถสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน อาทิ การแก้ไขปัญหาความยากจน, การช่วยเหลือและบริการประชาชน, การสร้างสภาพแวดล้อมของประเทศให้มีความน่าอยู่และมีความปลอดภัย, การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ การส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล และการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยในส่วนของกองทัพเรือมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ ทางทะเล การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ และการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.), การจัดกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการกองเรือเฉพาะกิจผสม ๑๕๑ พร้อมฝ่ายอำนวยการ และการจัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาด เป็นต้น (ที่มา : ยก.ทร.)