วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558

พิธีเปิดโครงการครอบครัวกองทัพเรือ อาสาต้านภัยยาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๔๕ น. นาวาเอก พลเดช คชา รองผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการครอบครัวกองทัพเรือ อาสาต้านภัยยาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ณ ศูนย์อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี โดยมีครอบครัวข้าราชการกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพื้นที่สัตหีบ เข้าร่วมกิจกรรม ฯ
         กองทัพเรือ โดย ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือ (ฝกร.ศอ.ปศ.ทร.) จัดกิจกรรม "ครอบครัวกองทัพเรืออาสา ต้านภัยยาเสพติด" ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดและสร้างความ สัมพันธ์อันดีในสถาบันครอบครัวของกองทัพเรือ โดยนำข้าราชการกองทัพเรือและครอบครัวในพื้นที่กรุงเทพ ฯ และปริมณฑล รวมทั้งพื้นที่สัตหีบ จำนวน ๕๐ ครอบครัว ประกอบด้วย บิดา มารดา และบุตร-ธิดา ประมาณ ๑๕๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ เมษายน ๒๕๕๘ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ภายในกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมกล่าวถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘, กิจกรรมสร้างบ้านปลาด้วยชังเชือก, การเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, การจัดกิจกรรมปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ความรักสามัคคี โดยวิทยากรจากกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภัยยาเสพติด โดยวิทยากรจากกรมแพทย์ทหารเรือ
          กิจกรรมดังกล่าว นอกจากเป็นการดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว ยังเป็นการสนองนโยบายของ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือในกลยุทธ์ที่ ๑ การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของกองทัพเรือ
(ที่มา : กพร.ทร.)