วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558

พิธีประกาศผลสอบความรู้และประดับเครื่องหมายยศนักเรียนนายเรือที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

วันนี้ (๓ เมษายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๕.๓๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางไปยังโรงเรียนนายเรือ ประกอบพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕, พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์, ตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ และเป็นประธานในพิธีประกาศผลสอบความรู้ มอบเกียรตินิยมบัตร เข็มสามสมอ และประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่นักเรียนนายเรือที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ พร้อมให้โอวาทแก่นายทหารสัญญาบัตรใหม่ ณ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พลเรือโท พงษ์เทพ หนูเทพ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ให้การต้อนรับ และมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมพิธี
        การประกาศผลสอบความรู้ ประดับเครื่องหมายยศ มอบเกียรติบัตร และเข็มสามสมอ ให้แก่นักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ ๔ ที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในครั้งนี้ มีผู้สอบความรู้ผ่านตามหลักสูตรของโรงเรียนนายเรือ จำนวน ๗๐ นาย จำแนกตามสาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาการทางเรือ จำนวน ๕๐ นาย, สาขาอุทกศาสตร์ จำนวน ๒ นาย, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ จำนวน ๑๕ นาย และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน ๓ นาย
         สำหรับนายทหารสัญญาบัตรใหม่ที่มีผลการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ และมีผลการเรียนยอดเยี่ยมอยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับเกียรตินิยมบัตร ตามสาขาต่าง ๆ ดังนี้
         - สาขาวิชาวิทยาการทางเรือ เกียรตินิยมบัตร อันดับ ๑ จำนวน ๗ นาย ได้แก่ ว่าที่เรือตรี บรรณสรณ์ พ่วงธานี คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๗๒๒, ว่าที่เรือตรี วรัญญู ภู่ย้อย คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๗๑๐, ว่าที่เรือตรี วัชรวัชร์ พันธุพล คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๗๐๒, ว่าที่เรือตรี พิชิตชน นิยมจันทร์ คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๖๓๕, ว่าที่เรือตรี วรุณ งามขยัน คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๕๙๘, ว่าที่เรือตรี ชัยณรงค์ เร้าเขตร์กิจ คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๕๖๐ และว่าที่เรือตรี ศุภสันห์ สวนแก้ว คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๕๒๐
         - สาขาวิชาอุทกศาสตร์ เกียรตินิยมบัตรอันดับ ๑ จำนวน ๒ นาย ได้แก่ ว่าที่เรือตรี สัณหณัฐ อิสมาแอล คะแนนเฉลี่ยสะสมได้ ๓.๖๙๙ และ ว่าที่เรือตรี วีรศรุต ถนอมวงศ์ คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๓๖๑
         - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ เกียรตินิยมบัตรอันดับ ๑ จำนวน ๒ นาย ได้แก่ ว่าที่เรือตรี ธนาพล แสนทวีวัฒน์ คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๖๘๗ และ ว่าที่เรือตรี ภาณุพงศ์ เชื้อฉ่ำหลวง คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๖๔๔
         - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เกียรตินิยมบัตรอันดับ ๑ จำนวน ๑ นาย ได้แก่ ว่าที่เรือตรี ณัฐพงษ์ เนตรทิพย์ คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๕๘๓ (ที่มา : รร.นร.)