วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558

พิธีมอบประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ

วันนี้ (๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร ประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการที่สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรอาชีพสาขาช่างต่าง ๆ หลักสูตรกำลังพลประจำเรือพาณิชย์ และหลักสูตรนิวไดร์ฟเวอร์ ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี รองประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ ผู้แทนจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน, กรมเจ้าท่า, กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน, สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน, สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑ จังหวัดชลบุรี, ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดระยอง, สมาคมเจ้าของเรือไทย, บริษัทเอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และผู้แทนจากหน่วยงานของกองทัพเรือ เข้าร่วมพิธี
          กองทัพเรือ ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน, ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง, กรมเจ้าท่า และสมาคมเจ้าของเรือไทย จัดการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพสาขาช่างต่าง ๆ หลักสูตรกำลังพลประจำเรือพาณิชย์ และหลักสูตรนิวไดร์ฟเวอร์ ให้แก่ทหารกองประจำการให้ได้มีความรู้ ทักษะฝีมือ ประสบการณ์ เพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำที่ได้มาตรฐานไปประกอบอาชีพเมื่อปลดประจำการไปแล้ว ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นรุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ทหารกองประจำการที่มีความประสงค์จะประกอบอาชีพในพื้นที่ภูมิลำเนาของตน สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือ คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ ทั้งนี้ หากมีงานทำงาน ขอให้แจ้งข้อมูลทางไปรษณียบัตร กลับไปยัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ ทราบด้วย (ที่มา : คพท.)