วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินและการหักเงินบำเหน็จรายเดือน

 กรมบัญชีกลาง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้
เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินและการหักเงินบำเหน็จรายเดือนเพื่อชำระคืน เงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน ตลอดจนแบบคำร้องและแบบหนังสือรับรองสิทธิใบบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ใน การประกันการกู้เงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน ให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
        จึงขอแจ้งให้ทราบและถือปฏิบัติตามที่กรมบัญชีกลางแจ้งมาดังกล่าว (ที่มา : สปช.ทร.)