วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงๆ

ทัพเรือภาคที่ ๒ โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ เพื่อเตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชน เนื่องจากในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมเป็นช่วงฤดูมรสุมของจังหวัดใน พื้นที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ทำให้มีสภาพฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง อาจเป็นเหตุให้เกิดอุทกภัย วาตภัย และเหตุดินโคลนถล่ม
        ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในพื้นที่บนบก ประชาชนทั่วไป องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการต่าง ๆ สามารถร้องขอความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ถนนชลาทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๒ ๕๘๐๔ - ๕ ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง นอกจากนี้ ชาวประมงหรือผู้ประกอบอาชีพในทะเล สามารถร้องขอความช่วยเหลือได้ทางวิทยุ HF (CB) BAND C ช่อง ๒๑ ความถี่ ๒๗.๒๑๕ MHz เรือของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีเครื่องรับ - ส่งวิทยุ และเฝ้าฟังการติดต่อสื่อสารของเรือประมงต่าง ๆ หากได้รับสัญญาณประสบภัยให้แจ้ง ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ ทันที (ที่มา : ทรภ.๒)