วันอังคารที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2557

กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครทหารกองประจำการเพื่อบรรจุเข้ารับราชการต่อในอัตราจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารสารบรรณ

กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครทหารกองประจำการเพื่อบรรจุเข้ารับราชการต่อในอัตราจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารสารบรรณ จำนวน ๖ อัตรา โดยรับทหารกองประจำการทุกพรรค - เหล่า ที่จะครบกำหนดปลดจากกองประจำการ ใน ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
        หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และหนังสือแสดงผลการศึกษา, สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร และบิดามารดาของผู้สมัคร หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงว่าบิดา มารดา ปู่ย่า ตายายของผู้สมัครเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด, สัญญาของผู้สมัครและผู้ค้ำประกัน, ผลการตรวจสอบประวัติบุคคล (รปภ.๑), ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม, ผลการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพเรือ
        ทหารกองประจำการที่มีความประสงค์จะสมัครรับราชการต่อในอัตราจ่าเอก ขอให้แจ้งรายชื่อพร้อมหลักฐานการสมัคร ให้หน่วยต้นสังกัด ส่งถึงกรมอู่ทหารเรือ ภายในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกกำลังพล กองกำลังพล กรมอู่ทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๔๑๕๑
(ที่มา : อร.)