วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ฟิลิปปินส์ต้องการจัดหาเรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้าเข้าประจำการจำนวน ๓ ลำ


เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ มีรายงานว่า กองทัพฟิลิปปินส์ได้เสนอความต้องการจัดหาเรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้า เพื่อเข้าประจำการจำนวน ๓ ลำ ซึ่งได้ถูกบรรจุไว้ในแผนจัดหาของกองทัพเพื่อเสริมขีดความสามารถให้กับกองทัพ เรือฟิลิปปินส์ในการปกป้องน่านน้ำในแถบทะเลจีนใต้ โดยจะนำเข้าประจำการภายในปี ๒๕๖๓ นอกจากนี้ ยังมีความต้องการจัดหาเรือฟริเกตจำนวน ๖ ลำ เรือคอร์เวตจำนวน ๑๒ ลำ เรือตรวจการณ์ไกลฝั่งจำนวน ๑๘ ลำ เรือต่อต้านทุ่นระเบิดจำนวน ๓ ลำ ตลอดจนเรือลำเลียงพลทางยุทธศาสตร์ เรือยกพลขึ้นบก เรือตรวจการณ์ปืน เครื่องบินตรวจการณ์ทางทะเล และเฮลิคอปเตอร์อเนกประสงค์ โดยแผนจัดหานี้จะสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ ทดแทนการจัดหาตามโครงการความช่วยเหลือทางทหารจากมิตรประเทศซึ่งมีสหรัฐฯ เป็นผู้ให้การสนับสนุน (ที่มา : ขว.ทร.)