วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

กรมสวัสดิการทหารเรือ จัดทำทะเบียนประวัติผู้ที่เคยไปปฏิบัติราชการในสงครามเกาหลี

กรมสวัสดิการทหารเรือ จะดำเนินการรวบรวมจัดทำทะเบียนประวัติและข้อมูลของกำลังพลกองทัพเรือที่เคยไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในสงครามเกาหลี ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๔๙๓ - ๒๔๙๗ ทั้งที่มีชีวิตอยู่และที่เสียชีวิตไปแล้ว เพื่อเป็นข้อมูลให้กับสมาคมทหารผ่านศึกเกาหลี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการแจ้งข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ที่จะได้รับ เช่น ทุนการศึกษา การทัศนศึกษาประเทศเกาหลี จึงขอความร่วมมือทหารผ่านศึกสงครามเกาหลี กรุณาแจ้งข้อมูล ยศ ชื่อ สกุล ที่อยู่ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โดยส่งไปยัง แผนกทหารผ่านศึก กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ เลขที่ ๒/๙ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ หรือทาง E-mail : jajivijang@hotmail.com (ที่มา : สก.ทร.)