วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สอ.กฝร.เชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการออม ๑ - ๓๐ มิถุนายน นี้


         สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึกกองเรือยุทธการ จำกัด (สอ.กฝร.) จะเปิดโครงการส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกที่ยังไม่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อยู่กับสหกรณ์ จำนวน ๑๐๐ คน ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากและฝากเงินไว้กับสหกรณ์ทุกเดือน เดือนละไม่น้อยกว่า ๒๐๐ บาท เป็นเวลา ๖ เดือนติดต่อกัน เมื่อครบกำหนดแล้ว สหกรณ์จะสมทบเงินให้เป็นค่าหุ้นคนละ ๒๐ หุ้น (๒๐๐ บาท)
สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ติดต่อได้ที่ แผนกการเงิน สอ.กฝร. ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ในวันราชการ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๔.๓๐ น. โดยนำสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการและสำเนาทะเบียนบ้านไปด้วย (ที่มา : สอ.กฝร.)