วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สอ.วด.รับสมัครข้าราชการเข้าเป็นสมาชิก บริการสะดวกรวดเร็ว ให้ประโยชน์สูงสุด

         สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด (สอ.วด.) ขอเชิญชวนข้าราชการที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สอ.วด. โดยเฉพาะ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาใหม่และเริ่มเข้ารับราชการในกองทัพเรือเข้าสมัครเป็นสมาชิก สอ.วด. ทั้งนี้ เพื่อจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินหลายประการ อาทิ ดอกเบี้ยเงินฝากสูงกว่าสถาบันภายนอกและไม่เสียภาษี ดอกเบี้ยเงินฝากทบต้นปีละ ๒ ครั้ง ในเดือนมิถุนายนและธันวาคม, มีผลตอบแทนให้กับสมาชิกในรูปของเงินปันผล, บริการเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ, มีการแสดงข้อมูลที่โปร่งใสและเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ และมีเงินสวัสดิการต่าง ๆ ได้แก่ ทุนการศึกษา เงินสงเคราะห์กรณีเจ็บป่วย การถึงแก่กรรมของสมาชิก คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ บิดา มารดา และกรณีสมาชิกประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย
        สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิก สอ.วด. พร้อมเอกสารการสมัคร ประกอบด้วย ใบจ่ายเงินเดือนและแบบรับรองการหักภาษีต้นฉบับ, สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาใบสำคัญการสมรส และสำเนาสมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานอาคาร ๕ ชั้น ๑ พระราชวังเดิม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๕ ๖๓๖๒ หรือหมายเลขภายใน ๕๕๐๘๘ ในเวลาราชการ ขอรับแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่สำนักงาน สอ.วด. หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.navy.mi.th/wsc (ที่มา : สอ.วด.)