วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

สค.รน.งดรับ - จ่ายเงิน ใน ๒ พฤษภาคม หยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ

สค.รน.งดรับ - จ่ายเงิน ใน ๒ พฤษภาคม หยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ
      สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด (สค.รน.) จะงดรับ - จ่ายเงิน ในวันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็นเวลา ๑ วัน เนื่องจากเป็นวันชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ และธนาคารปิดทำการ ส่วนการดำเนินการด้านอื่น ๆ ยังคงให้บริการตามปกติ
       จึงขอแจ้งให้สมาชิก สค.รน.ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน (ที่มา : สค.รน.)