วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

กองทัพเรือ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ - See more at: http://www.sctr.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3525#sthash.sUBOasTM.dpuf


วันนี้ (๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๖.๐๐ น. พลเรือตรี สุรวิทย์ อาษานอก รองเจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะ   ข้าราชการกองทัพเรือ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามคณะมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตน-ศาสดาราม โดยมี สมเด็จพระราชาคณะ รองสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ พระสังฆาธิการทุกระดับ   ทุกวัดในเขตกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๕๐๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการของรัฐและเอกชน พร้อมด้วยประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธี ฯ (ที่มา : กพ.ทร.)