วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2558

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่ง พนักงานการเงินและการบัญชี โดยเปิดรับทั้งเพศหญิงและเพศชาย ที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุ ๑๘ ปีบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ ณ วันรับสมัคร
         หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาหลักฐานการศึกษา, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา มารดา อย่างละ ๑ ฉบับ พร้อมฉบับจริง, รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป, สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล อย่างละ ๑ ฉบับ, สำเนาใบกองหนุน หรือใบแทน หรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคติดต่อร้ายแรง
         กำหนดสอบภาคทฤษฎี ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
         ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครได้ที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เลขที่ ๘๓ หมู่ ๑๒ ถนนพุทธมณฑลสาย ๓ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๔ ๗๑๑๔ หรือ ๐๘ ๖๑๔๗ ๑๔๒๔ กำหนดรับสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๒ - ๑๓ มีนาคม ๒๔๔&ในเวลาราชการ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ที่แผนกกำลังพล กองบังคับการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เลขที่ ๘๓ หมู่ ๑๒ ถนนพุทธมณฑลลาย ๓ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร (ที่มา : วศ.ทร.)