วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

กองทัพเรือ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

วันนี้ (๒ มีนาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ
        ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ได้ถวายสักการะ พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ จากนั้น เป็นการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ซึ่งในครั้งนี้ กองทัพเรือเป็นเจ้าภาพในการประชุม เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมฯ จะเป็นการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
         สำหรับการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ มีระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๔ วาระ ดังนี้ วาระที่ ๑ เป็นเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ, วาระที่ ๒ กรมยุทธการทหารเรือ เป็นหน่วยรับผิดชอบชี้แจงร่างกำหนดการและการปฏิบัติในภาพรวม และวาระอื่น ๆ (ที่มา : สลก.ทร.)