วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร รอบ ๓
           สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด เปิดรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม ที่มีอายุไม่เกิน ๖๐ ปี เข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร รอบ ๓/๒๕๕๔ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
สหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร ก่อตั้งขึ้นเพื่อสงเคราะห์การจัดการศพ ช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก และเพื่อสร้างหลักประกันร่วมกันในขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ และแบ่งเบาภาระของผู้ค้ำประกันของสมาชิกสหกรณ์ทหารทั่วประเทศ โดยครอบครัวสมาชิกจะได้รับเงินสงเคราะห์เมื่อเสียชีวิตทุกกรณี เป็นเงินสงเคราะห์หลังหักค่าบำรุงสมาคม (๓%) และสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิมจำกัด สำรองจ่ายให้เป็นเงินค่าจัดการศพ ภายใน ๗ วัน ก่อนเป็นจำนวนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท ส่วนที่เหลือทางสหกรณ์ออมทรัพย์ทหารจะจ่ายให้ภายใน ๙๐ วัน โดยเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยมีค่าสมัคร ๒๐ บาท เงินค่าบำรุงปีละ ๒๐ บาท และเงินสงเคราะห์จ่ายล่วงหน้า จำนวน ๔,๐๐๐ บาท
ขอเชิญสมัครและสอบถามได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๐๘๘ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (ที่มา : สอ.วด.)